.ESG לליעד הכשרה מגוונת וניסיון רב שנים ביעוץ והובלת תהליכים ארגוניים וציבוריים בעולמות תוכן של
בין שלל התפקידים שביצע ליעד; עוזר השר לביטחון פנים בימי פרופ' שלמה בן עמי, שימש כיו"ר ארגון גרינפיס וניהל מאבקים ציבוריים כנד זיהום נחל הקישון, ניהל את פעילות עמותת צלול בהיבטי מניעת זיהום ים ונחלים בישראל. כמו כן, שימש כיועץ תאגידים עסקיים כיועץ סביבתי. במסגרת פעילות זו יישם ליעד גישות ניהול סביבתיות מתקדמות כגון ניתוח מחזור חיי מוצר (LCA), שיווק והפקות ירוקות, חישובי מדרך פחמני ומשרד ירוק. פעילות זו הייתה הפתח של ליעד להרחבת מעורבותו בזירת האחריות התאגידית וזו באה לידי ביטוי במיוחד בשנת 2007 עת הביא ליעד לישראל את הנחיות ה GRI  לכתיבת דוחות קיימות. ליעד תירגם והשיק בישראל את סט ההנחיות החשוב. ליעד ביצע תהליכי בקרת נאותות רבים וב 2017 הביא לישראל את יעדי הקיימות של האו"ם (ה SDGs) באמצעות יוזמת 'מצפן הקיימות' המציגה גישה מורכבת זו בעברית.
שימש כסמנכ"ל שיווק בחברת הזנק ישראלית אשר פתחה טכנולוגיות סנסוריות לניטור זיהום אוויר. שימש תפקידים בכירים באקדמיה, הקים את החממה ליזמות סביבתית (אקו-האב) במרכז האקדמי למשפט ולעסקים והוראת התחום בפקולטה לניהול בבן גוריון, בבי"ס לכלכלה במכללה האקדמית ת"א-יפו ובפקולטה לניהול במרכז האקדמי.
לליעד תואר ראשון בחברה ופוליטיקה, המכללה האקדמית ת"א יפו, תואר שני בגיאוגרפיה ואיכות הסביבה, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב ותואר שלישי, לגרונטולוגיה (מדעי הזקנה) באוני' חיפה. עבודת המחקר שלו עסקה בבחינת הקשר שבין אחריות תאגידית לתופעת הזדקנות האוכלוסייה. במקביל ללימודיו, קיבל עליו ליעד את הניהול וההובלה של המכון לאחריות תאגידית אשר פעל במרכז האקדמי למרכז ועסקים.