ESG Gap Analysis –  במסגרת שלב מקדמי זה נזהה את הפערים הקיימים בהתנהלות החברה אל מול הדרישות של תקני הניהול השונים הקיימים בעולמות ה ESG  ונכין מדיניות ותוכנית עבודה סדורה ליישום ודיווח.